Projecten

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste projecten die Jelle Bijlsma BV in uitvoering heeft of reeds uitgevoerd heeft.

Baggerwerk Heerenveen

In opdracht van provincie Fryslân baggeren wij de vaarwegen rondom Heerenveen.
lees verder

Baggeren Lemmer 2000

Baggerwerk Lemmer 2000
lees verder

Maatregelen waterbeheersing en infrastructuur Vijfhuizen

Maart 2017 zijn we gestart met ons project: Maatregelen waterbeheersing en infrastructuur Vijfhuizen. 350.000 m3 grondverzet voor Wetterskip Fryslân.
lees verder

Realiseren watergebiedsplan Ferwerderadeel

December 2016 zijn we gestart met ons project: Realiseren Watergebiedsplan Ferwerderadiel in opdracht van Wetterskip Fryslân.
lees verder

Oever- en Kadeproject Wetterfront Burgum

In opdracht van Wetterskip Fryslân voeren wij de kadeverbetering bij Wetterfront Burgum uit.
lees verder

Onderhoud watergangen gemeente Smallingerland 2016

De werkzaamheden bestaan uit het uitmaaien van watergangen en vijverpartijen binnen de gemeente Smallingerland.
lees verder

Baggeren vaarwegen Cluster II

Voor de gemeente Súdwest-Fryslân baggeren wij diverse vaarwegen binnen de gemeente.
lees verder

Persleiding Hurdegaryp Burgum

Persleiding Hurdegaryp Burgum Zomerweg Simmerdyk
lees verder

Sanering Stadsgracht Stavoren

In Opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân voeren wij een waterbodemsanering uit in de stadsgracht van Stavoren.
lees verder

Persleiding Houtigehage, Rottevalle en Drachtstercompagnie

Eind september 2015 zijn we gestart met ons project: Aanleggen persleiding Houtigehage, Rottevalle en Drachtstercompagnie.
lees verder

Sanering Nieuwe vaart Gorredijk

In opdracht van Wetterskip Fryslân saneert Jelle Bijlsma BV de waterbodem van de Nieuwe vaart in Gorredijk.
lees verder

Polder Nieuwkruisland

In de polder Nieuwkruisland verbetert Jelle Bijlsma BV de waterhuishouding in opdracht van Wetterskip Fryslân.
lees verder

Oever- en Kadewerk Tsjommerfeart

In opdracht van Wetterskip Fryslân verhogen wij de kade langs de Tsjommerfeart
lees verder

Kadeverbetering Terkaple

Bij het gemaal "De lege Wâlden" aan de Oenemawei in Terkaple voert Jelle Bijlsma BV een kadeverbeteringsproject uit in opdracht van Wetterskip Fryslân
lees verder

Aanlegplaatsen De Marrekrite Alde Feanen

Voor Recreatieschap De Marrekrite hoogt Jelle Bijlsma BV de aanlegplaatsen in het nationaal park Alde Feanen op.
lees verder

Innovatieve slibberging en beschoeiing Sneekermeer

Jelle Bijlsma BV voert een innovatieve project uit op het gebied van slibberging en beschoeiing.
lees verder

Dijkverbetering Purmerringdijk

In opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) voert Jelle Bijlsma BV de Dijkverbetering Purmerringdijk uit.
lees verder

Beschoeiing De Deelen en Rottige Meente

Voor Staatsbosbeheer en Dienst Landelijk Gebied plaatsen wij beschoeiingen in twee natuurgebieden, De Deelen en De Rottige Meente.
lees verder

Natuurbouw Alde Feanen fase 3

Jelle Bijlsma BV werkt aan de uitbreiding van het Nationaal Park "Alde Feanen" in Earnewald.
lees verder

Herinrichting Kleine Wielen fase 3

In opdracht van de gemeente Leeuwarden voert Jelle Bijlsma BV de herinrichting van het recreatiegebied de Kleine Wielen uit.
lees verder

Noordelijke Elfstedenvaarroute

Jelle Bijlsma BV werkt aan het verbreden, verdiepen en opknappen van de Noordelijke Elfstedenvaarroute.
lees verder

Onderhoud waldwei

Periodiek verricht Jelle Bijlsma BV onderhoudswerkzaamheden aan de Wâldwei, de drukste provinciale verkeersader van Friesland.
lees verder

Landgoed Stania State

In opdracht van Staatsbosbeheer en de gemeente Tytsjerksteradiel voeren wij werkzaamheden uit rondom het landgoed Stania State.
lees verder

Ontwerpen en aanleggen Duiker Dronrijp

In opdracht van Dienst Landelijk Gebied heeft Jelle Bijlsma een duikerconstructie gerealiseerd in Dronrijp.
lees verder

Herinrichting Fochteloerveen

In opdracht van Dienst Landelijk Gebied wordt het unieke natuurgebied Fochteloerveen uitgebreid.
lees verder

Riolering Dokkum

In opdracht van de Gemeente Dongeradeel heeft Jelle Bijlsma BV de riolering in de Camphuysstraat en Eelaan in Dokkum vervangen.
lees verder