Dijkverbetering Purmerringdijk

In opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) voert Jelle Bijlsma BV de Dijkverbetering Purmerringdijk Stedelijk Gebied en Baansteen Noord uit.

Het plangebied bevindt zich in de gemeente Purmerend aan de westkant van de droogmakerij de

Purmerend ligt voor het grootste gedeelte in stedelijk gebied. Het plangebied voor de kadeverbetering beslaat de trajecten 1a, 1b in landelijk gebied en 6a en 6b in stedelijk gebied (figuur 1). Het noordwesten ligt langs het ontwikkelingsgebied Baanstee Noord. In opdracht van de gemeente Purmerend wordt een bedrijven terrein aangelegd en bevindt het project zich momenteel in de uitvoeringsfase (ter hoogte van traject 1a).

Langs trajecten 1a, 1b en 6b ligt op de kade een als rijweg en fietspad in gebruik zijnde verharding en vindt op het water van de ringvaart in de zomermaanden recreatie plaats in de vorm van pleziervaartuigen. Alleen bij traject 1b is gedeeltelijk beweiding. Traject 6a ligt rustiger en bestaat uit een groene dijk waar o.a. honden worden uitgelaten.

Figuur 1

Ten behoeve van de kadeverbetering brengt JelleBijlsmaBV een steunberm aan. Het plaatsen van een steunberm aan de binnenzijde zorgt voor een verbeterde stabiliteit van de dijk, omdat door het aanbrengen van extra gewicht, de grond niet meer omhoog of opzij kan worden gedrukt (figuur 2).

De werkzaamheden bestaan uit:

  • Aanvoer van grond
  • Ophoging onderberm
  • Egalisatie en grondbewerking
  • Inzaaien met een kruidenrijk graszaadmengsel
  • Dempen en graven van een nieuwe dijksloot

Langs traject 1a wordt de dijksloot 5 m verlegd.

Figuur 2

Meer informatie over de voortgang van het project kunt u vinden op: www.facebook.com/purmerdijk

 

terug naar projecten